BIP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Program wyrównywania róznic między regionami II

Drukuj
1 2 3

W 2012 roku można ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON w następujących obszarach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”:

 

1. obszar B (likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej lub placówkach edukacyjnych
w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania - część kosztów likwidacji barier w w/w obiektach w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON na każdy projekt wynosi do
150.000,00 zł.

Beneficjentem pomocy są publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne.

2. obszar C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych)część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń (rozumianych jako likwidacja barier architektonicznych) i wyposażenia stanowisk pracy. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi 32.000,00 zł na każde nowe stanowisko pracy w spółdzielni, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku.

Beneficjentem pomocy są gminy, powiaty, organizacje pozarządowe.

3. obszar D (likwidacja barier transportowych) – część kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych.

Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi:

a) w przypadku mikrobusów 9-cio miejscowych specjalnie przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach - do 80.000,00 zł,

b) dla pozostałych samochodów zwanych mikrobusami, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi do 70.000,00 zł,

c) dla autobusów do 250.000,00 zł.

Beneficjentem pomocy są organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne osób prawnych, gminy i powiaty.

4. obszar E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach gmin, powiatów
i organizacji pozarządowych dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych, realizowanych w ramach Programów Operacyjnych ze środków Unii Europejskiej). Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi
14.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektów. Przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych.

Beneficjentem pomocy są gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe.

5. obszar G (kierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – koszty wynikające z zadań, o których mowa w art. 11,12a,13,26,26d,26e,40,41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Beneficjentami programu w obszarze są powiaty.

 

Warunkiem udziału w programie jest nieposiadanie:

  1. wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,

  2. zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,

  3. wymagalnych zobowiązań wobec ZUZ i Urzędu Skarbowego.

 

Wymagana jest zgodność projektów z Powiatową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych.

 

Wnioski w ramach obszarów B,C,D,G należy składać do Powiatu Skarżyskiego do dnia 24 lipca 2012 r. natomiast wnioski samorządu gminnego i organizacji pozarządowych w ramach obszaru
E- do dnia
15 listopada 2012r. w siedzibie Oddziału Świętokrzyskiego PFRON w Kielcach.

 

Maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON wynosi:

  • do 60% kosztów realizacji projektu na obszarach B,C,D

  • do 25% całkowitych kosztów realizacji projektu unijnego stanowiącego część wkładu własnego w obszarze E

  • do 50% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej w obszarze G.


Data wytworzenia : 2012-07-06 14:50 Autor : Bogumiła Niziołek Data publikacji : 2012-07-06 14:50 Osoba udostępniająca na stronie : Bogumiła Niziołek Data ostatniej modyfikacji : 2013-02-19 Osoba modyfikująca : Bogumiła Niziołek

ePUAP

Adres do korespondencji:
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
ul.Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kam.


Wyświetl większą mapę

Godziny pracy:
poniedziałek
od 8:00 do 16:00
wtorek - piątek
od 7:30 do 15:30Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
plac Floriański 1 (I piętro)

Godziny obsługi interesantów:
poniedziałek 8.30-15.30
wtorek 8.00-13.00
środa nieczynne
czwartek8.00-13.00
piątek 8.00-13.00
 

Spis numerów telefonicznych StarostwaNIP Powiatu: 663-18-43-857
NIP Starostwa: 663-16-10-202
Regon Powiatu: 291009410
Regon Starostwa: 291018879

Numery kont bankowych (Getin Noble Bank SA)

Powiat Skarżyski
1. Konto: 06 1560 0013 2868 2085 4870 0001
- udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych
- subwencje

Starostwo Powiatowe
1. Konto dochodów budżetowych: 72 1560 0013 2868 2085 4199 0002
- najem, dzierżawa,
- opłaty komunikacyjne (rejestracja pojazdów, prawa jazdy),
- wyrysy, wypisy,
- rachunki (dot. map geodezyjnych)

2. Konto dochodów Skarbu Państwa: 18 1560 0013 2868 2085 4199 0004
- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa
- dzierżawa gruntów SP

3. Konto depozytów: 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006
- wadia i kaucje

Sprawdź, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru:

info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

Sprawdź, czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru:

info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html