BIP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

 • Przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi.

  Więcej
 • Przyjmowanie innych dokumentacji geologicznych dotyczących:
  1)    wykonywania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny lub zasobów wód podziemnych,
  2)    wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi,
  3)    wykonywania prac geologicznych związanych
  z likwidacją otworów wiertniczych, jeżeli organem administracji geologicznej zatwierdzającym projekt robót geologicznych lub któremu zgłoszono projekt robót geologicznych był Starosta.

   

  Więcej
 • Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych dotyczących:
  1)    złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych i rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia materiałów strzałowych,
  2)    ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h,
  3)    badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego oraz warunków posadawiania obiektów,
  4)    odwodnień budowlanych o wydajności nie- przekraczającej 50 m3/h,
  5)    warunków hydrogeologicznych w związku                
  z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.

   

  Więcej
 • Zatwierdzanie projektów robót geologicznych dotyczących:
  1.    Złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych i rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia materiałów strzałowych,
  2.    Ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h,
  3.    Badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego oraz warunków posadawiania obiektów,
  4.    Odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h,
  5.    Warunków hydrogeologicznych w związku
  z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany

   

  Więcej
 • Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli jednocześnie są spełnione następujące wymagania:
  1)    obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górnicza nie przekracza 2 ha,
  2)    wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 00 m3,
  3)    działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych.

   

  Więcej

ePUAP

Adres do korespondencji:
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
ul.Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kam.


Wyświetl większą mapę

Godziny pracy:
poniedziałek
od 8:00 do 16:00
wtorek - piątek
od 7:30 do 15:30Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
plac Floriański 1 (I piętro)

Godziny obsługi interesantów:
poniedziałek 8.30-15.30
wtorek 8.00-13.00
środa nieczynne
czwartek8.00-13.00
piątek 8.00-13.00
 

Spis numerów telefonicznych StarostwaNIP Powiatu: 663-18-43-857
NIP Starostwa: 663-16-10-202
Regon Powiatu: 291009410
Regon Starostwa: 291018879

Numery kont bankowych (Getin Noble Bank SA)

Powiat Skarżyski
1. Konto: 06 1560 0013 2868 2085 4870 0001
- udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych
- subwencje

Starostwo Powiatowe
1. Konto dochodów budżetowych: 72 1560 0013 2868 2085 4199 0002
- najem, dzierżawa,
- opłaty komunikacyjne (rejestracja pojazdów, prawa jazdy),
- wyrysy, wypisy,
- rachunki (dot. map geodezyjnych)

2. Konto dochodów Skarbu Państwa: 18 1560 0013 2868 2085 4199 0004
- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa
- dzierżawa gruntów SP

3. Konto depozytów: 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006
- wadia i kaucje

Sprawdź, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru:

info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

Sprawdź, czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru:

info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html