BIP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Więcej
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0588T w m. Zagórze od km 5+463 do km 6+070

  Więcej
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Więcej
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zamówienie uzupełniające - dot. zadania Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0573T w miejscowości Michałów

  Więcej
 • 0głoszenie o udzieleniu zamówienia

  0głoszenie o udzieleniu zamówienia - Świadczenie usług samochodami ciężarowymi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gmin Skarżysko-Kamienna, Łączna, Suchedniów oraz Skarżysko Kościelne w sezonie zimowym 2013/2014

  Więcej
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - „Zakup wraz z dostawą  soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych”

  Więcej
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zakup wraz z dostawą piasku do bieżącego utrzymania dróg powiatowych

  Więcej
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zakup wraz z dostawą dwóch pługów i dwóch  piaskarek

  Więcej
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -  „Przebudowa ulicy Kopernika w miejscowości Skarżysko-Kamienna wraz z przebudową przepustów od km 1 + 583 do km 2 + 028”

  Więcej
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa drogi powiatowej ulicy Rycerskiej na odcinku od ul. Kopernika do ul. Warszawskiej w Skarżysku-Kamiennej od km 1 + 400 do km 2 + 047

  Więcej
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Remont drogi nr 34478 w miejscowości Kierz Niedźwiedzi wraz z poprawą odwodnienia od km 5 + 360 do km 8 + 474

  Więcej
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa chodnika przy Al. Tysiąclecia na odcinku od ulicy Słowackiego do ul. Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej

  Więcej
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0446 T Bliżyn - Sorbin - Odrowążek w miejscowości Drożdżów

  Więcej
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0573T w miejscowości Michałów”

  Więcej
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - podziały działek

  Więcej
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Więcej
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Skarżysko-Kamienna: Zamówienie uzupełniające w stosunku do zamówienia podstawowego realizowanego na podstawie Umowy Nr ZDP.273.1.43.2012 z dnia 18.10.2012 r. na świadczenie usług samochodami ciężarowymi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gminy Łączna, Skarżysko Kościelne oraz miasta i gminy Suchedniów w sezonie zimowym 2012/2013
  Numer ogłoszenia: 88838 - 2013; data zamieszczenia: 05.03.2013
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 58078 - 2013r.
  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2524451, faks 041 2524451.
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie uzupełniające w stosunku do zamówienia podstawowego realizowanego na podstawie Umowy Nr ZDP.273.1.43.2012 z dnia 18.10.2012 r. na świadczenie usług samochodami ciężarowymi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gminy Łączna, Skarżysko Kościelne oraz miasta i gminy Suchedniów w sezonie zimowym 2012/2013.
  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
  II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług samochodami ciężarowymi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gminy Łączna, Skarżysko Kościelne oraz miasta i gminy Suchedniów w sezonie zimowym 2012/2013 w ramach zamówienia uzupełniającego w stosunku do zamówienia podstawowego realizowanego na podstawie umowy Nr ZDP.273.1.43.2012 z dnia 18.10.2012 r.. Usługa realizowana jako zamówienie uzupełniające obejmuje odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach przy użyciu pojazdów oraz sprzętu Wykonawcy, tj.: - dwóch samochodów ciężarowych (nośnik średni z napędem na 2 osie) wraz z kierowcą, - jednego samochodu ciężarowego (nośnik średni z napędem na 2 osie) wraz z kierowcą oraz piaskarką o pojemności zasobnika min. 4,5 m3 i pługiem średnim. Zamawiający zabezpiecza we własnym zakresie i udostępnia Wykonawcy: - dwie piaskarki P1J o pojemności zasobnika 4,5 m3 , - dwa pługi średnie, - materiały uszarstniające (piasek, sól, żużel), - składowisko i załadunek materiałów uszarstniających, - pomieszczenie socjalne dla dyżurujących pracowników, - załadunek na piaskarkę materiałów uszarstniających. Wykonawca w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia przyjmuje na siebie obowiązek wykonywania usługi w następujący sposób: AKCJA CZYNNA - świadczenie usługi polegającej na pracy pojazdów oraz sprzętu bezpośrednio na drodze przy usuwaniu śliskości i odśnieżaniu zgodnie ze standardami podanymi przez Zamawiającego. Wykaz dróg wraz ze standardami zimowego utrzymania jak dla zamówienia podstawowego. Planowana ilość kilometrów do przejechania w okresie wykonywania zamówienia - 8400 km, w tym: 7800 km przy użyciu dwóch nośników, 600 km przy użyciu nośnika wraz z piaskarką). AKCJA BIERNA Świadczenie usługi polegającej na pozostawaniu pojazdów oraz sprzętu wraz z kierowcą w pełnej gotowości do podjęcia akcji czynnej. Planowana ilość godzin w okresie wykonywania zamówienia - 700 Zamówienie nie dotyczy odśnieżania i zwalczania śliskości na chodnikach.
  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.63.00.00-2.
  SEKCJA III: PROCEDURA
  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
  III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  •    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.02.2013.
  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  •    Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe KOP-TRANS Jerzy Pijanowski, ul. Jastrzębia 28, 26-110 Skarżysko-Kamienna, kraj/woj. świętokrzyskie.
  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 88300,00 PLN.
  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  •    Cena wybranej oferty: 95202,00
  •    Oferta z najniższą ceną: 95202,00 / Oferta z najwyższą ceną: 95202,00
  •    Waluta: PLN.
  ZAŁĄCZNIK I
  Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
  •    1. Podstawa prawna
  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
  •    2. Uzasadnienia wyboru trybu
  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
  Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp zamówienie uzupełniające udzielone zostało w okresie trzech lat od daty udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy usługi. Nie stanowi więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie podstawowe udzielone zostało w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające przewidziane było w ogłoszeniu o zamówieniu nr 355816-2012 z 19.09.2012 r. oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Data udzielenia zamówienia podstawowego: 18.10.2012 r. Całkowita szacunkowa wartość zamówienia wynosiła 345840,00 zł, w tym wartość zamówienia uzupełniającego przewidziana została w wysokości 50 % zamówienia podstawowego, co stanowiło kwotę 115.280,00 zł. Szacowana wartość planowanego obecnie zamówienia uzupełniającego wynosi 88.300 zł. Wartość udzielonego zamówienia 88.150 zł netto.
  Numer ogłoszenia: 134292 - 2013; data zamieszczenia: 05.04.2013
  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
  Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
  Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 88838 - 2013 data 05.03.2013 r.
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2524451, fax. 041 2524451.
  SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
  II.1) Tekst, który należy zmienić:
  •    Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.1).
  •    W ogłoszeniu jest: 28.02.2013.
  •    W ogłoszeniu powinno być: 28.03.2013.

  Więcej
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ubezpieczenie majątku oraz OC działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej

  Więcej
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - nadzór inwestorski

  Więcej

ePUAP

Adres do korespondencji:
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
ul.Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kam.


Wyświetl większą mapę

Godziny pracy:
poniedziałek
od 8:00 do 16:00
wtorek - piątek
od 7:30 do 15:30Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
plac Floriański 1 (I piętro)

Godziny obsługi interesantów:
poniedziałek 8.30-15.30
wtorek 8.00-13.00
środa nieczynne
czwartek8.00-13.00
piątek 8.00-13.00
 

Spis numerów telefonicznych StarostwaNIP Powiatu: 663-18-43-857
NIP Starostwa: 663-16-10-202
Regon Powiatu: 291009410
Regon Starostwa: 291018879

Numery kont bankowych (Getin Noble Bank SA)

Powiat Skarżyski
1. Konto: 06 1560 0013 2868 2085 4870 0001
- udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych
- subwencje

Starostwo Powiatowe
1. Konto dochodów budżetowych: 72 1560 0013 2868 2085 4199 0002
- najem, dzierżawa,
- opłaty komunikacyjne (rejestracja pojazdów, prawa jazdy),
- wyrysy, wypisy,
- rachunki (dot. map geodezyjnych)

2. Konto dochodów Skarbu Państwa: 18 1560 0013 2868 2085 4199 0004
- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa
- dzierżawa gruntów SP

3. Konto depozytów: 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006
- wadia i kaucje

Sprawdź, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru:

info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

Sprawdź, czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru:

info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html