BIP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

 • DYREKTOR PORADNI

  mgr Marzena Sala – pedagog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach o specjalności Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza. Ukończyła różne formy doskonalenia zawodowego m. in: kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, kurs kwalifikacyjny uprawniający do prowadzenia przedmiotu „Wiedza o życiu seksualnym człowieka” oraz kurs z Profilaktyki i Psychokorekcji, uzyskała certyfikat trenera Treningu Zastępowania Agresji (TZA). Posiada uprawnienia do prowadzenia Szkoły dla Rodziców oraz wielu programów z różnych obszarów profilaktyki. W 2012 r. ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Socjoterapii.

   

  W poradni zajmuje się diagnozą młodzieży wieku gimnazjalnego oraz wspieraniem rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

  PEDAGODZY

  mgr Elżbieta Jaros – pedagog, doradca zawodowy, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach o specjalności pedagogika przedszkolna. Uzyskała specjalizację z wychowania przedszkolnego. Ukończyła studia podyplomowe z Nauczania Początkowego, Doradztwa Zawodowego, Organizacji Pomocy Społecznej oraz Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Psychologiczno - Menedżerskie i wiele kursów m.in: kurs kwalifikacyjny z zakresu Organizacji Zarządzania Oświatą, Metody pracy z ofiarami i sprawcami przemocy – diagnoza i terapia problemu.

  W poradni zajmuje się grupowym doradztwem zawodowym oraz wspieraniem rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych.

  mgr Elżbieta Zarzycka - pedagog nauczyciel, dyplomowany. Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego o specjalności oddziaływania psychokorekcyjne. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej w Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach oraz tyflopedagogiki w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, a także różnorodne formy doskonalenia zawodowego dotyczące pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uzyskała certyfikat terapeuty Integracji Sensorycznej.

  W poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną i terapią dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi w młodszym wieku szkolnym, wspieraniem rodziców, nauczycieli i wychowawców w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych. Prowadzi diagnozę i terapię metodą integracji sensorycznej. Obejmuje opieką dzieci niewidome i słabo widzące.

  mgr Iwona Stachura - pedagog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie o specjalności oligofrenopedagogika oraz Podyplomowych Studiów na Akademii Pedagogicznej w Krakowie o kierunku terapia psychopedagogiczna. Ukończyła różne formy doskonalenia: m.in. I st. i II st. Kinezjologii Edukacyjnej, wczesną interwencję dziecięcą oraz uzyskała certyfikat terapeuty integracji sensorycznej.

  W poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci w wieku od urodzenia do 7 roku życia tzn. do czasu rozpoczęcia nauki szkolnej oraz wspieraniem rodziców w rozwiązywaniu problemów na jakie napotykają towarzysząc dziecku w pierwszych latach życia.

  mgr Dorota Ciura – pedagog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Uniwersytetu Świętokrzyskiego o specjalności pedagoga i oligofrenopedagoga. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim – Wydział Psychologii „Rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi”, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim „Surdopedagogika z niesłyszącymi i słabo słyszącymi” oraz różne formy doskonalenia m.in: kursy „Profilaktyka uzależnień i negatywnych zachowań”, kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona Io i IIo.

  W poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci w starszym wieku szkolnym (kl. IV-VI) oraz wspieraniem rodziców w rozwiązywaniu problemów w uczeniu się dzieci.

  mgr Iwona Berus - pedagog, doradca zawodowy, pracuje w Poradni od 2007 roku. Ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach o specjalizacji pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim na kierunku szkolny doradca zawodowy. W bieżącym roku szkolnym odbyła szkolenie z zakresu projekcyjnej metody badającej skłonności zawodowe „Obrazkowy Test Zawodów Metodą Martina Achtnicha”. Dodatkowo ukończyła kursy kwalifikacyjne z zakresu pedagogiki opiekuńczo wychowawczej i terapii pedagogicznej w Centrum Kształcenia Nauczycieli w Kielcach.

  Na terenie Poradni zajmuje się doradztwem indywidualnym i grupowym oraz orientacją zawodową dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W ramach swojej działalności prowadzi badania pedagogiczne diagnozujące preferencje zawodowe uczniów, udziela pomocy psychologicznej dotyczącej rozwoju uzdolnień, przygotowuje uczniów do wyboru kolejnego etapu edukacyjnego. Dodatkowo prowadzi warsztaty z zakresu treningu kompetencji społecznych (dotyczące min. komunikacji interpersonalnej, asertywności, radzenie sobie ze stresem, współpracy, organizacji czasu pracy, metod efektywnego uczenia się) oraz warsztaty z obszaru doradztwa zawodowego. Ponadto zajmuje się diagnozą dotyczącą specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów w wieku ponadgimnazjalnym.

  mgr Zbigniew Sowa - pedagog, doradca zawodowy, nauczyciel dyplomowany. Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna. Specjalizacje pedagogiczne uzyskał w zakresie pedagogiki zawodowej, pedagogiki pracy i zarządzania placówkami edukacyjnymi i opiekuńczymi. Ukończył studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego oraz wiele kursów i szkoleń w obszarze pedagogiki, psychologii, doradztwa zawodowego i edukacyjnego.W poradni zajmuje się doradztwem zawodowym i edukacyjnym –  indywidualnym i grupowym – dla uczniów gimnazjów i młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. W ramach swojej działalności prowadzi badania pedagogiczne, zawodoznawcze oraz badania rynku edukacyjnego i rynku pracy dla absolwentów szkół. Przygotowuje uczniów do wyboru zawodu. Zajmuje się też diagnozą pedagogiczną uczniów klas IV-VI.

  PSYCHOLODZY

  mgr Małgorzata Urynek - nauczyciel dyplomowany, mgr w zakresie stosowanej psychologii wychowawczej. Studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, Studium kwalifikacyjne z zakresu terapii dzieci z fragmentarycznymi deficytami rozwojowymi, warsztaty „Edukacja seksualna oraz profilaktyka AIDS w kontekście specyfiki niepełnosprawności seksualnej”, Studium Pomocy Dzieciom Autystycznym i Ich Rodzinom, Warsztaty Metodyczne w zakresie Kinezjologii Edukacyjnej wg Paula Dennisona I° i II°, Szkolenie nt. „Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne prowadzonych przez Martę Bogdanowicz”, Szkolenie „Metodyka prowadzenia szkoleń z zakresu autyzmu”, szkolenie „Specyficzne zaburzenia relacji, porozumiewania się i zachowania w autyźmie. Porównanie z innymi rodzajami niepełnosprawności”, Szkolenie z zakresu pomocy psychologicznej i superwizji.

  mgr Magdalena Świerczyńska – psycholog, nauczyciel mianowany. Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, licencjonowany doradca zawodowy, terapeuta rodzin. Ukończyła kurs przygotowujący do Certyfikatu Psychoterapeuty PTP. Prowadzi terapię indywidualną, rodzinną, terapię małżeństw.

  W poradni zajmuję się: diagnozą psychologiczną dzieci młodszego wieku szkolnego, terapią, szkoleniami dla pedagogów i nauczycieli, pogadankami i warsztatami dla rodziców, zajęciami psychoedukacyjnymi i profilaktycznymi dla dzieci i młodzieży, grupami wsparcia dla rodziców. Psychoterapeuta rodzinny i indywidualny. Kryzysy rodzinne, żałoby, straty, zaburzenia odżywiania, zaburzenia nerwicowe i depresyjne, problemy okresu dojrzewania, trudności wychowawcze.

  mgr Ewa Oktaba – psycholog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego o specjalizacji psychologia wychowawcza. Ukończyła różne formy doskonalenia zawodowego: m.in. Kurs z zakresu diagnozy i terapii dzieci niesłyszących i słabosłyszących, Program Wspierania Rodziny, Program profilaktyki przeciw uzależnieniem od grup destruktywnych „Antymanipulacja”, „Dyskalkulia” – diagnoza i terapia specyficznych trudności w nauce matematyki.

  W Poradni zajmuje się diagnozą i pomocą psychologiczną dzieciom w starszym wieku szkolnym (kl. IV-VI Szkoły Podstawowej) oraz dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością narządu słuchu.

  mgr Iwona Włodarczyk - psycholog , nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego o specjalności psychologia kliniczna. Ukończyła różne formy doskonalenia zawodowego m.in. kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej, kurs dotyczący kompleksowego modelu pracy z dziećmi z ADHD i zachowaniami opozycyjno - buntowniczymi, terapii dzieci z niepełnowartościowym układem nerwowym oraz uzyskała certyfikat trenera Treningu Zastępowania Agresji (TZA).

  W poradni zajmuje się diagnozą i pomocą psychologiczną młodzieży wieku gimnazjalnego oraz dzieciom a ADHD i ich rodzicom.

  mgr Agata Matysiak - psycholog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka wydziału psychologii Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie o specjalizacji wychowawczej. Posiada przygotowanie do prowadzenia terapii dzieci i młodzieży oraz rodziców. Ukończyła m.in: Studium Psychoterapii, treningi: interpersonalny, asertywności, komunikacji interpersonalnej. Program Terapii dla osób z doświadczeniem zaniedbania, przemocy oraz strat prokreacyjnych. Studium Profilaktyki i Psychokorekcji dzieci i młodzieży. Posiada uprawnienia do prowadzenia programów profilaktycznych. Zakres udzielanej pomocy psychologicznej: diagnoza psychologiczna, pomoc terapeutyczna dla rodzin i osób z trudnościami emocjonalnymi, w kryzysie, po stracie, wsparcie i edukacja rodziców w procesie wychowania dzieci i młodzieży, w zakresie profilaktyki uzależnień, wsparcie i pomoc osobom doznającym przemocy, zaniedbania, strat, pomoc w rozwiązywaniu problemów, związanych z okresem dojrzewania.

  mgr Małgorzata Dobrowolska-Dąbrowska - psycholog, doradca zawodowy, nauczyciel kontraktowy, pracuje w Poradni od 2006 roku. Ukończyła studia magisterskie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie o specjalizacji psychologia pracy. Ukończyła moduł specjalizacyjny u dr Paszkowskiej Rogacz w zakresie doradztwa zawodowego oraz z zakresu doradztwa personalnego (rekrutacja i selekcja kadr). W bieżącym roku ukończyła podyplomowe studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z zakresu stosowanej psychologii pracy – psychologia transportu.

  Na terenie poradni zajmuje się doradztwem indywidualnym i grupowym oraz orientacją zawodową dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. W ramach swojej działalności prowadzi badania psychologiczne diagnozujące osobowość, kompetencje społeczne i preferencje i predyspozycje zawodowe uczniów, udziela pomocy psychologicznej dotyczącej rozwoju uzdolnień, przygotowuje uczniów do wyboru zawodu. Dodatkowo prowadzi warsztaty psychologiczne z zakresu treningu kompetencji społecznych (dotyczące min. komunikacji interpersonalnej, asertywności, radzenie sobie ze stresem, współpracy, organizacji czasu pracy, metod efektywnego uczenia się) oraz warsztaty z obszaru doradztwa zawodowego. Ponadto zajmuje się diagnozą dotyczącą specyficznych trudności w uczeniu się uczniów w wieku ponadgimnazjalnym.

  mgr Katarzyna Ambrozik – psycholog, nauczyciel kontraktowy. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II o specjalizacji: psychologia zachowań społecznych i psychoprofilaktyki. Ukończyła Szkołę Trenerów METRUM

  W Poradni zajmuje się zajęciami psychoedukacyjnymi i profilaktycznymi oraz diagnozą dzieci i młodzieży w różnym wieku.

  mgr Joanna Wroniewska - psycholog, absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku psychologia. W poradni zajmuje się diagnozą dzieci w wieku przedszkolnym.

  LOGOPEDZI

  mgr Maria Wojcieszek – mgr pedagogiki specjalnej, neurologopeda, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, specjalność rewalidacja głuchych i niedosłyszących, oraz Podyplomowych Studiów Logopedycznych w Krakowie. Ukończyła różne formy doskonalenia m.in. Studium Terapii Osób Jąkających się oraz Studium Neurologopedii. Uzyskała certyfikat Terapeuty Mowy oraZ Certyfikat Zawodowy Logopedy. Posiada uprawnienie do badań narządów zmysłów (wzroku, słuchu, mowy). Odbyła ok. 30 szkoleń, warsztatów specjalistycznych.

  W poradni zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń mowy, głosu dzieci i młodzieży (dysfazją dziecięcą, dyslalią, jąkaniem, mową dzieci z rozszczepem podniebienia, zespołem Downa, głuchych i niedosłyszących, upośledzonych umysłowo), a także oceną mowy w kontekście gotowości szkolnej 7-latków.

  mgr Katarzyna Tokarska - pedagog, neurologopedia, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego o specjalności pedagoga. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej ukończyła podyplomowe studia logopedyczne na kierunku – afazjologii i surdologopedii. Ukończyła studium neurologopedii, oraz różne kursy doskonalące m.in: „Profilaktykę logopedyczną”, „Terapię jąkania”, „Terapię mowy dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia”, „Logorytmikę”.

  W poradni zajmuje się diagnozą logopedyczną i prowadzi terapię ukierunkowaną na różne zaburzenia mowy m.in: wspomaganie rozwoju mowy, korekcję wad wymowy, terapię mowy u osób z upośledzeniem umysłowym, terapię mowy dzieci z zespołem Downa, terapię mowy u dzieci z autyzmem, terapię afazji, alalii, mutyzmu, terapię mowy u dzieci z zaburzeniami słuchu.

  Więcej

ePUAP

Adres do korespondencji:
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
ul.Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kam.


Wyświetl większą mapę

Godziny pracy:
poniedziałek
od 8:00 do 16:00
wtorek - piątek
od 7:30 do 15:30Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
plac Floriański 1 (I piętro)

Godziny obsługi interesantów:
poniedziałek 8.30-15.30
wtorek 8.00-13.00
środa nieczynne
czwartek8.00-13.00
piątek 8.00-13.00
 

Spis numerów telefonicznych StarostwaNIP Powiatu: 663-18-43-857
NIP Starostwa: 663-16-10-202
Regon Powiatu: 291009410
Regon Starostwa: 291018879

Numery kont bankowych (Getin Noble Bank SA)

Powiat Skarżyski
1. Konto: 06 1560 0013 2868 2085 4870 0001
- udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych
- subwencje

Starostwo Powiatowe
1. Konto dochodów budżetowych: 72 1560 0013 2868 2085 4199 0002
- najem, dzierżawa,
- opłaty komunikacyjne (rejestracja pojazdów, prawa jazdy),
- wyrysy, wypisy,
- rachunki (dot. map geodezyjnych)

2. Konto dochodów Skarbu Państwa: 18 1560 0013 2868 2085 4199 0004
- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa
- dzierżawa gruntów SP

3. Konto depozytów: 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006
- wadia i kaucje

Sprawdź, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru:

info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

Sprawdź, czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru:

info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html