BIP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

 • Akty prawne stanowiące podstawę do wydawania orzeczeń i opinii przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

  L.P.

  Orzeczenie o potrzebie

  Podstawa prawna

  1.

  Kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, w tym:

  -niedosłyszących i słabo słyszących,
  - niewidomych i słabo widzących,
  - z niepełnosprawnością ruchową ,w tym afazją
  - z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
  - z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
  - z autyzmem w tym z zespołem Aspergera
  - z niepełnosprawnościami sprzężonymi
  - zagrożonych niedostosowaniem społecznym
  - niedostosowanych społecznie

  Art. 71 b, ust. 3, ust. 6
  Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz 2005 r. Nr 17, poz. 141)

  § 5

  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
  z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zadań działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz.1488)

  § 1. pkt 1

  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
  z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach
  i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490)

  § 4 ust. 1 pkt 1

  Rozporządzenia MEN z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez Zespoły Orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz.U Nr 173 z 2008r. poz. 1072)
  § 2. ust. 1

  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach (Dz. U. Nr 228 poz. 1489)

  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76) na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535)

  § 3 ust. 2 pkt 6 oraz ust 3.

  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym  (.Dz U.,Nr 296 poz.;1755  par 3 ust 6  pkt 6

  2.

  indywidualnego nauczania

  Art. 71 b, ust. 3, ust. 6,
  Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz 2005 r. Nr 17, poz. 141)

  § 5

  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zadań działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1488)

  § 1. pkt 1
  Rozporządzenia MEN z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez Zespoły Orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz.U Nr 173 z 2008r. poz. 1072)

  3.

  wczesnego wspomagania rozwoju

  Art. 71 b, ust. 3
  Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz 2005 r. Nr 17, poz. 141)

  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dziecka (Dz. U. Nr 23, poz.133)

  § 5

  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zadań działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1488)

  § 2. ust.5

   Rozporządzenia MEN z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez Zespoły Orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz.U Nr 173 z 2008r. poz. 1072)
   

   

  Akty prawne stanowiące podstawę wydawania opinii przez poradnie psychologiczno-pedagogicznej:

  L.P.

  Opinia w sprawie

  podstawa prawna

  1.

  Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

  art.71b, pkt 3
  Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty(Dz.U.z 2004r.,Nr 256, poz.2572, Nr 273,poz.2703 i Nr 281, poz.2781 oraz z 2005r.Nr 17, poz.141)

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. Nr 23, poz. 133)

  § 5
  Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2010r.. Nr 228, poz. 1488),
  Rozporządzenie MEN z dn. 18.09.2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez Zespoły Orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. Nr 173 z 2008r., poz. 1072)

  2.

  Gotowości szkolnej przez dziecko w wieku 6 lat, które odbywa roczne przygotowanie przedszkolne poza przedszkolem albo oddziałem przedszkolnym

  art. 16, ust 7a
  Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty(Dz.U.z 2004r.,Nr 256, poz.2572, Nr 273,poz.2703 i Nr 281, poz.2781 oraz z 2005r.Nr 17, poz.141)
  § 4 ust.1
  Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2010r.. Nr 228, poz. 1488),

  3.

  Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej

  art. 16, pkt 2
  Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty(Dz.U.z 2004r.,Nr 256, poz.2572, Nr 273,poz.2703 i Nr 281, poz.2781 oraz z 2005r.Nr 17, poz.141)
  § 4 ust.1
  Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2010r.. Nr 228, poz. 1488),

  4.

  Odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego

  art. 16, pkt. 4
  Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty(Dz.U.z 2004r.,Nr 256, poz.2572, Nr 273,poz.2703 i Nr 281, poz.2781 oraz z 2005r.Nr 17, poz.141)
  § 4 ust.1
  Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2010r.. Nr 228, poz. 1488),

  5.

  Promowania ucznia kl. I lub II szk. podst. do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego

  Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty(Dz.U.z 2004r.,Nr 256, poz.2572, Nr 273,poz.2703 i Nr 281, poz.2781 oraz z 2005r.Nr 17, poz.141)
  Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 199, poz.2046).
  § 4, ust.1
  Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2010r. Nr 228, poz. 1488)

  6.

  Pozostawienia ucznia kl. I-III szk. podst. na drugi rok w tej samej klasie

  § 18, ust.8
  Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 199, poz.2046).
  § 4, ust.1
  Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2010r. Nr 228, poz. 1488)

  7.

  Zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi , z autyzmem, w tym zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego

  art. 22, ust.2, pkt. 4
  Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty(Dz.U.z 2004r.,Nr 256, poz.2572, Nr 273,poz.2703 i Nr 281, poz.2781 oraz z 2005r.Nr 17, poz.141)
  § 10 ust.1
  Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz.562 ze zm).
  §4 ust. 1
  Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2010r. Nr 228, poz. 1488)

  8.

  Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej

  art. 22, ust.2pkt 11
  Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty(Dz.U.z 2004r.,Nr 256, poz.2572, Nr 273,poz.2703 i Nr 281, poz.2781 oraz z 2005r.Nr 17, poz.141)
  § 7 pkt 8
  Rozporządzenie MEN z dn. 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 228, poz. 1487)
  §4 ust. 1
  Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2010r. Nr 228, poz. 1488)

  9.

  Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia

  art. 1 pkt 5, art 22, ust 2 pkt 4c, art. 7b, ust 3b
  Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty(Dz.U.z 2004r.,Nr 256, poz.2572, Nr 273,poz.2703 i Nr 281, poz.2781 oraz z 2005r.Nr 17, poz.141)
  § 6 ust 1 i 3
  Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz.562 ze zm.).
  §4 ust. 1
  Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2010r. Nr 228, poz. 1488)

  10..

  Dostosowania warunków sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, egzaminu zawodowego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia

  (w przypadku egzaminu gimnazjalnego i maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dotyczy ucznia, który ma stwierdzoną dysleksję rozwojową do ukończenia szkoły podstawowej - wyjątek & 6a ust.2, ust.3 Rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010 r. zminiające rozporządzenie w sprawie)

  art 22, ust 2 pkt 4
  Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty(Dz.U.z 2004r.,Nr 256, poz.2572, Nr 273,poz.2703 i Nr 281, poz.2781 oraz z 2005r.Nr 17, poz.141)
  § 37 ust 1
  Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz.562 ze zm.).
  §4 ust. 1
  Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2010r. Nr228, poz. 1488)

  11.

  Udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki

  art. 66, ust.1
  Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty(Dz.U.z 2004r.,Nr 256, poz.2572, Nr 273,poz.2703 i Nr 281, poz.2781 oraz z 2005r.Nr 17, poz.141)
  § 6 i 7
  Rozporządzenie MEN z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz.U. z 2002r. Nr 3, poz. 28)
  §4 ust. 1
  Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2010r. Nr228, poz. 1488)

  12.

  Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy

  § 8 ust 2.
  Załącznik nr 3 do Rozporządzenia MEN z dn. 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 i z 2002r. Nr 10, poz.96)
  §4 ust. 1
  Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2010r. Nr 228, poz. 1488)

  13.

  Pierwszeństwo w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej

  art. 22, ust.1 pkt. 1
  Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty(Dz.U.z 2004r.,Nr 256, poz.2572, Nr 273,poz.2703 i Nr 281, poz.2781 oraz z 2005r.Nr 17, poz.141)
  § 10 pkt 3 oraz §13 pkt 8
  Rozporządzenie MEN z dn. 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. 2004r. Nr 26, poz. 232).
  §4 ust. 1
  Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2010r. Nr 228, poz. 1488)

  14.

  Udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu

  §4 ust. 1
  Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2010r. Nr 228, poz. 1488)
  § 1-5
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, oraz osób mniemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum oraz osób nie mających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz.U. Nr 214, poz. 1808)

  15.

  Opinia dotycząca braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych

  art. 304, § 4pkt 2
  Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998r. nr 21, poz. 94)

  16.

  Objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu

  art. 22, ust.2 pkt. 11
  Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty(Dz.U.z 2004r.,Nr 256, poz.2572, Nr 273,poz.2703 i Nr 281, poz.2781 oraz z 2005r.Nr 17, poz.141)


  §1 pkt 9 

  Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2010r. Nr 228, poz.1488)

  17

  Objęcia ucznia/wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce

  art. 22, ust.2 pkt. 11
  Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty(Dz.U.z 2004r.,Nr 256, poz.2572, Nr 273,poz.2703 i Nr 281, poz.2781 oraz z 2005r.Nr 17, poz.141)
  §1 pkt 9
  Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2010r. Nr228, poz. 1488)

  Więcej

ePUAP

Adres do korespondencji:
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
ul.Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kam.


Wyświetl większą mapę

Godziny pracy:
poniedziałek
od 8:00 do 16:00
wtorek - piątek
od 7:30 do 15:30Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
plac Floriański 1 (I piętro)

Godziny obsługi interesantów:
poniedziałek 8.30-15.30
wtorek 8.00-13.00
środa nieczynne
czwartek8.00-13.00
piątek 8.00-13.00
 

Spis numerów telefonicznych StarostwaNIP Powiatu: 663-18-43-857
NIP Starostwa: 663-16-10-202
Regon Powiatu: 291009410
Regon Starostwa: 291018879

Numery kont bankowych (Getin Noble Bank SA)

Powiat Skarżyski
1. Konto: 06 1560 0013 2868 2085 4870 0001
- udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych
- subwencje

Starostwo Powiatowe
1. Konto dochodów budżetowych: 72 1560 0013 2868 2085 4199 0002
- najem, dzierżawa,
- opłaty komunikacyjne (rejestracja pojazdów, prawa jazdy),
- wyrysy, wypisy,
- rachunki (dot. map geodezyjnych)

2. Konto dochodów Skarbu Państwa: 18 1560 0013 2868 2085 4199 0004
- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa
- dzierżawa gruntów SP

3. Konto depozytów: 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006
- wadia i kaucje

Sprawdź, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru:

info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

Sprawdź, czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru:

info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html